House plot for sale in kawadiyar palace, Thiruvananthapuram

Email: ajithdivakar009@gmail.com

Contact Number: 9744264199

District: Thiruvananthapuram

City: kawadiyar,thruvanamthapuram

Property Type: Land

Landmark: kawadiyar palace

Property Details: 10 cents of land very near to kawadiyar palace